Kennismaking

Er wordt gestart met een kennismakingsgesprek, waardoor de klachten duidelijker worden. Ook zal de psycholoog vragen stellen over o.a. het gezin en de vroege ontwikkeling. Soms is aanvullend psychologisch onderzoek nodig om tot een goede diagnose en behandeladvies te komen.

Behandelplan

Naar aanleiding van de kennismaking (en het onderzoek) stellen we een schriftelijk behandelplan op waar de diagnose, behandelvorm, werkwijze, doelen en duur van de behandeling in komen te staan. Dit wordt toegelicht tijdens de eerstvolgende afspraak.

Snelle en effectieve behandeling

Vervolgens volgen er meerdere behandelafspraken en een eindgesprek. Een behandelafspraak duurt 45 minuten. De psychologische behandeling vindt plaats volgens een bewezen, effectief behandelprotocol. Dit is over het algemeen cognitieve gedragstherapie, aangevuld met o.a. EMDR, schematherapie, spel en mindfulness gebaseerde therapie. Het doel van de behandeling is om het gezin en het kind weer sterker te maken. De ervaring leert dat er soms maar een paar gesprekken nodig zijn om uw kind zich weer beter te laten voelen.

behandeling psychische klachten
Ouderbegeleiding

Als ouder kun je je heel kwetsbaar voelen. Zeker als het niet zo goed gaat met je kind. Het is dan belangrijk dat je je kracht hervindt, met oog voor de specifieke eigenschappen van je kind. Als dit lukt geeft dit nieuw vertrouwen, waar het hele gezin sterker van wordt. Indien gewenst is ouderbegeleiding (zonder aanwezigheid van het kind) mogelijk.

Psychologisch onderzoek

Door middel van psychodiagnostisch onderzoek wordt gekeken naar de mogelijke oorzaak van de klachten die uw kind ervaart en hoe uw kind zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling kan komen. Een onderzoek kan bestaan uit het invullen van vragenlijsten, een gesprek met ouders, een gesprek met het kind of observaties tijdens het spelen en/of een telefonisch interview met de leerkracht of mentor. Er wordt een rapport geschreven over de onderzoeksresultaten, met hierin een advies. Dit wordt besproken met ouders en, indien gewenst, het kind of de jongere zelf. Voor uitgebreide of complexe diagnostiek wordt doorverwezen naar een andere instelling of praktijk.

Afzeggen van afspraken

Als u een afspraak heeft die u niet na kunt komen, vraag ik u deze minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Indien u zich niet tijdig afmeldt, zijn wij genoodzaakt het consult deels in rekening te brengen. De kosten hiervoor bedragen € 40,- per gemiste afspraak. Houdt u er rekening mee dat deze nota volledig voor eigen rekening is en niet bij de verzekering kan worden ingediend. Afspraken kunnen per mail worden afgezegd.

Aanwezigheid

Afhankelijk van de leeftijd van het kind wordt afgestemd in hoeverre de ouder (deels) bij de individuele behandeling van het kind aanwezig is.

Dossierbeheer

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren wordt tijdens de behandeling een dossier gevormd waar ik administratieve en psychologische gegevens in vast leg. Je hebt recht op inzage van je eigen dossier (en het dossier van je kind jonger dan 16 jaar).Voor inzage in het dossier kun je een afspraak maken. Ook kun je een kopie van je dossier ontvangen. Daarvoor geldt een onkostenvergoeding. Wettelijk dient je dossier vijftien jaar bewaard te worden waarna alle gegevens worden vernietigd. Op verzoek kan het dossier ook eerder, zelfs onmiddellijk, na beëindiging van de behandeling worden vernietigd.

Kwaliteitsstatuut GGZ-vrijgevestigden
Met ingang 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Dit statuut moet openbaar gemaakt worden. De betreffende informatie is te vinden op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl Hier vind je alle belangrijke informatie die inzichtelijk maken hoe praktijken hun werk georganiseerd hebben. Ook Psychologenpraktijk Blossom heeft een kwaliteitsstatuut.

Privacy
Er bestaan een aantal wetten waarmee jouw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht en de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Blossom werkt volgens de wet- en regelgevingen die van toepassing zijn op de uitoefening van psychologische hulpverlening en beschikt over een AVG verklaring. Lees hier de Privacy Policy in het kader van de AVG. Dat betekent onder andere dat ik nooit zonder schriftelijke toestemming informatie aan derden wordt gegeven over jou of over je kind. De verwijzer (meestal huisarts of jeugd-en gezinsteam (JGT) medewerker) krijgt aan het het einde van de behandeling schriftelijk bericht over de behandeling. Hierin staat een korte beschrijving van de behandeling en de behaalde resultaten. Als je dat liever niet wilt, dan kun je tijdens het intakegesprek aangeven dat je geen toestemming geeft voor het verstrekken van informatie.

Klachtenregeling
Zowel voor jou als voor mij als behandelaar geeft een klacht mogelijkheden tot verbetering van de hulp. Als je voor je gevoel en naar eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld/begeleid, dan kun je een klacht indienen. Het is belangrijk dat je eerst zelf probeert om je klacht samen met je behandelaar te bespreken en op te lossen. Het helpt om dan duidelijk aan te geven dat je niet tevreden bent en  waarover je niet tevreden bent. Als het niet lukt om samen de klacht op te lossen dan kunnen we een erkende en onafhankelijke geschilleninstantie inschakelen. Met mijn praktijk ben ik aangesloten bij de klachtenregeling van het LVVP. Via deze link vindt u de klachtenprocedure.

Neem vrijblijvend contact op voor een kennismaking en/of oriëntatie gesprek